Some form:

Personlig information
Webshop URL
Fornavn
Efternavn
Brugernavn (email)
Brugernavn (email) er mendatory
Account contact email. All account related notifications
(suspend/decline notofication, invoice notification, …!!) will be sent to this email.
Land
Adresse
By
Postnummer
Vælg abonnement
3 måneders abonnement for kr.1.695 pr. måned
6 måneders abonnement for kr.1.255 pr. måned
12 måneders abonnement for kr.955 pr. måned
Betalingsdetaljer
Kortnummer
Udløbsmåned
Udløbsår
Navn på kortet
3-cifret sikkerhedskode
Terms & Conditions
Mellem SaleString ApS (i det følgende tillige benævnt SaleString)

og

Dem (i det følgende benævnt affiliate)

er dags dato indgået følgende aftale:

Idet bemærkes:

At SaleString har udviklet og driver en service, som gør det muligt for affiliate at tjene penge ved at have et link på dennes website til en eller flere websites, som er tilsluttet via SaleString.
At affiliate, for at få adgang til denne service, skal acceptere nærværende aftales betingelser og autoriseres som “affiliate”. Ved at klikke på “Registrér’-knappen accepterer De nærværende aftales betingelser. Affiliate er ikke berettiget til at benytte serviceydelsen, såfremt denne ikke accepterer nærværende aftales betingelser.
At affiliate skal accepteres af SaleString og det selskab, i hvis affiliate-program denne ønsker at blive registreret, før denne kan blive affiliate. Affiliate vil på SaleStrings website www.SaleString.com få meddelelse om, når affiliate er blevet accepteret som sådan.
Nærværende aftale skal gennemlæses omhyggeligt.
Erklærer affiliate sig herved indforstået med nærværende aftales følgende bindende bestemmelser:

Definitioner:
I nærværende aftale skal følgende ord og udtryk have følgende mening:
“Linket website” – skal betyde et website, hvortil affiliate på sit website har placeret et link, som er tilsluttet et hos SaleString registreret affiliate-program.
“Besøgende” – skal betyde en person, som klikker på et link på affiliates website og dermed bliver koblet op på linket website.
“Klik” – skal betyde et klik foretaget af en besøgende på et link på affiliates website som åbner en linket website til den besøgendes browser.
“Lead” – skal betyde en besøgende, som er koblet op på et af affiliates linket website, og som aktivt har udført en bestemt handling på linket website, f.eks. at lade sig registrere som bruger.
“Transaktion/salg” – skal betyde en besøgende, som er koblet op på et via affiliate linket website, og som har indgået en aftale om køb af et produkt, en serviceydelse eller andet, som sælges på linket website
“Trafik” – skal være en samlet betegnelse for gyldige klik, leads og transaktioner/salg.
“Kunstig trafik” – skal være en samlet betegnelse for ugyldige klik, leads og transaktioner/salg, som kan stamme fra, men ikke begrænser sig hertil, automatiske åbninger, spiders, robotter, anmodninger i e-mails og chat rooms, script generatorer, placering af link på andre websites, klik som ikke skabes af en browser, klik, der forceres ved at være en nødvendig handling, for at få adgang til et andet website/subsite.
“Affiliate-program” – skal betyde et for et selskab på SaleStrings website af SaleString ejet og drevet program, som affiliate kan tilslutte sig. Ord som betegner det maskuline køn, skal også omfatte det feminine og andre køn, ligesom ord, som alene betegnes som singularis, også skal omfatte pluralis og omvendt.

Serviceydelser:
Affiliate skal være berettiget til at placere link på sit website til andre websites, forudsat at der hos SaleString er registreret et affiliate-program.
Alle affiliate-programmer kan til enhver tid straks ændres eller bringes til ophør af SaleString. Oplysninger om affiliate-programmerne vil være til rådighed på SaleStrings website www.SaleString.com. Affiliate skal selv sørge for at være ajour med eventuelle ændringer i affiliate-programmerne, herunder især hvis et registreret website har bragt sit affiliate-program til ophør eller har ændret betingelserne for honorering af affiliates.
SaleString forbeholder sig ret til straks at modificere, ændre, lave tilføjelser til eller bringe SaleStrings serviceydelser til ophør. Affiliate vil blive underrettet om alle sådanne ændringer via e-mail eller ved bekendtgørelser heraf på SaleStrings website. Såfremt affiliate ikke accepterer ændringer, skal affiliate straks ophøre med at benytte serviceydelserne, og mister enhver rettighed i henhold til denne aftale.

Affiliates forpligtelser:
Affiliate skal alene være ansvarlig for sit website og indholdet af dette website. Affiliate forpligter sig til enhver tid at sikre, at indholdet af den til enhver tid gældende lovgivning overholdes.
Såfremt affiliate er en fysisk person, skal pågældende være fyldt mindst 18 år. Såfremt affiliate ikke er fyldt 18 år, skal en af den pågældendes forældre give samtykke til tilslutningen til SaleStrings serviceydelser. En registrering af en affiliate, som ikke er fyldt 18 år, uden en forældres samtykke er ikke gyldig.
Affiliate indestår for, at de til SaleString afgivne oplysninger – herunder hørende oplysninger vedrørende website – er korrekte, fuldstændige og behørigt afsendt, samt at oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Affiliate forpligter sig til straks at underrette SaleString om eventuelle ændringer i afgivne oplysninger ved at opdatere sådanne oplysninger på SaleStrings website. Såfremt affiliate er et selskab med begrænset hæftelse, skal affiliates fulde og registrerede navn, selskabets CVR. nr., hjemsted samt forretningsadresse oplyses.
Affiliate indestår for at samtlige oplysninger og offentliggørelser på affiliates website tilhører denne, eller at ejeren af rettighederne til disse oplysninger og offentliggørelse på affiliates website har givet sin udtrykkelige tilladelse til sådanne offentliggørelser. Affiliate indestår endvidere for, at oplysningerne og offentliggørelserne på affiliates website ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, samt at disse oplysninger og offentliggørelser ikke vækker anstød, er forbudt eller på anden vis er af amoralsk karakter.
Affiliate må ikke på nogen måde skabe eller være med til at skabe kunstig trafik til linkede websites.
Affiliates skal straks underrette SaleString om eventuel uretmæssig eller forkert brug, som denne måtte have fået kendskab til eller mistanke om af affiliates link til SaleStrings website og/eller af et affiliate-program eller af SaleStrings serviceydelse på nogen som helst anden vis.

SaleStrings forpligtelser:
SaleString forpligter sig til at overvåge og registrere den trafik, som affiliates website skaber til linket websites i overensstemmelse med den af SaleString leverede serviceydelse.
SaleString administrerer opkrævning og videresendelse af samtlige skyldige beløb i henhold til nærværende aftale til affiliate.

Honorering:
Betingelserne for honorering af de enkelte affiliate-programmer offentliggøres på SaleStrings website, og disse er til enhver tid gældende. Eventuel moms tillægges de på SaleStrings website viste honorarer.
Betaling af honorarerne til affiliate skal ske hver anden måned, såfremt affiliate har skabt gyldig trafik, og i det omfang SaleString har modtaget fuld betaling fra alle selskaber, i hvis affiliate-programmer affiliate er registreret.
Betaling af honorering skal kun ske, såfremt affiliate to måneder før betalingsdatoen har et tilgodehavende på mindst DKK 500,00, og såfremt SaleString har modtaget betaling for disse transaktioner. Et skyldigt beløb på under DKK 500,00 vil blive medtaget i næste udbetaling og blive inkluderet i det beløb, der skal betales på næste betalingsdato, dog kun såfremt minimumsbeløbet på mindst DKK 500,00 er forfaldent en måned før betalingsdatoen. Alle betalinger beregnes på grundlag af den samlede trafik, der er skabt frem til slutningen af måneden før betalingsmåneden. Der beregnes ikke renter af akkumulerede beløb.
Intet i nærværende aftale skal etablere eller betragtes som etablerende et partnerskab eller ansættelsesforhold mellem SaleString og affiliate.
Betaling af affiliate sker direkte til affiliates bankkonto. Affiliate skal på SaleStrings website angive bankkontonummer (herunder navn på banken og filial, filialens registreringsnummer samt affiliates kontonummer).
SaleString fremsender ikke fysiske afregningsbilag til Affiliate, men stiller information til rådighed for Affiliate på SaleStrings website.
Affiliate skal selv sørge for betaling af alle skatter og afgifter samt sociale bidrag af alle betalinger til denne fra SaleString.

Begrænsning i SaleStrings ansvar:
SaleString yder ingen garanti for SaleStrings serviceydelses funktion eller links til eventuelle linkede websites.
SaleString kan kun gøres erstatningsansvarlig for direkte skader, såfremt der måtte være handlet groft uagtsomt eller forsætligt ved levering af serviceydelsen. SaleString kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte skader eller følgeskader, som måtte blive påført affiliate, uanset hvordan disse måtte være opstået. SaleString kan ikke gøres erstatningsansvarlig for nogen fejl i serviceydelsen, afbrydelser i tilgængeligheden til serviceydelsen, indgreb i data eller tab af data i informationsstyringssystemet, fejl i sikkerhedssystemet, vira eller andre skadelige softwarekomponenter i SaleStrings serviceydelse eller for nogen skader forårsaget på serviceydelsen af vira eller komponenter, på affiliates software og/eller affiliates website. SaleString kan ikke gøres erstatningsansvarlig for nogen fejl i implementeringen af links på affiliates website eller for linkenes specificerede funktioner.
SaleString kan ikke gøres erstatningsansvarlig, såfremt selskaber, som har registreret affiliate-programmer via SaleString, ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til deres affiliate-programmer, ligesom SaleString heller ikke på nogen måde kan gøres erstatningsansvarlig i forbindelse med eventuelle aftaler, der er indgået direkte mellem affiliate og sådanne selskaber.
SaleString kan ikke gøres ansvarlig for SaleStrings serviceydelses lovlighed i andre lande end Danmark. Affiliate alene er ansvarlig for, at brugen af serviceydelsen er lovlig, hvis affiliate er registreret som bruger af SaleStrings serviceydelse i et andet land end Danmark, eller hvis affiliates website ligger på en server i et andet land end Danmark.

Varighed og opsigelse:
Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for SaleStrings accept af “affiliate”. Såvel SaleString som affiliate skal til enhver tid være berettiget til at opsige nærværende aftale med øjeblikkelig virkning. Affiliate skal ophøre med at benytte serviceydelsen straks ved opsigelsen af aftalen.
SaleString skal herudover være berettiget til straks at opsige nærværende aftale og/eller afskære affiliate fra brug af SaleStrings serviceydelse eller et bestemt selskabs affiliate-program, hvis
SaleString eller det selskab, i hvis affiliate-program affiliate er registreret, måtte finde, at affiliate eller indholdet af dennes website på nogen måde vækker anstød, eller hvis det ikke stemmer overens med selskabets forretningskoncept, markedsføringsstrategi eller affiliatestrategi.
Affiliate på nogen måde optræder svigagtigt eller ulovligt, eller affiliate skaber eller SaleString har mistanke om, at affiliate forsøger at skabe kunstig trafik til linkede websites, eller affiliate på nogen måde misligholder nogen af nærværende aftales bestemmelser.
Affiliate ikke har skabt nogen trafik i en periode på tre (3) måneder. SaleString skal ved opsigelse af aftalen straks underrette affiliate herom via SaleStrings website, og affiliate skal straks ophøre med at benytte serviceydelsen. I tiden efter aftalens ophør skal der derefter ikke betales nogle honorarer til affiliate i forbindelse med de(t) pågældende affiliate-program(mer).

Skadesløsholdelse:
Affiliate forpligter sig herved til at holde SaleString skadesløs for alle erstatningskrav eller andre krav om godtgørelse, som måtte opstå på grund af affiliates websites indhold eller urigtige oplysninger, som affiliate måtte have givet til SaleString. Affiliate forpligter sig endvidere til at godtgøre SaleString eventuelle andre skader eller omkostninger, som affiliates upassende, forsømmelige eller uautoriserede brug af SaleStrings serviceydelse måtte have forårsaget, tekniske problemer eller tab af data forårsaget af affiliate på SaleStrings website eller på et website, hvortil affiliate er linket via SaleString.

Overdragelse af aftalen:
Affiliate har ikke ret til hverken helt eller delvist at overdrage, transportere eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand uden SaleStrings forudgående, skriftlige samtykke. Affiliate erklærer sig endvidere indforstået med, at SaleString helt eller delvist har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale samt viderebringe eller overdrage oplysninger om affiliates website, e-mail m.v. til tredjemand.

Samtykke:
Affiliate giver hermed sit samtykke til, at affiliates navn og webadresse m.v. må offentliggøres på SaleStrings website, samt til at SaleString må sende nyhedsbreve m.v. til affiliates e-mail-adresse og bruge de af affiliate givne oplysninger i forbindelse med markedsføring.

Vilkårenes uafhængighed:
Såfremt en bestemmelse i nærværende aftale eller en del heraf i nogen som helst udstrækning erklæres ugyldig eller uden retskraft, skal parterne aftale eventuelle nødvendige ændringer af aftalen for at sikre opfyldelsen af parternes interesser og mål, således som disse forelå på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Immaterielle rettigheder:
SaleString ejer alle immaterielle rettigheder herunder, men ikke begrænset til, alle ophavsrettigheder, varemærker, knowhow og andre rettigheder til serviceydelsen eller for serviceydelsen nødvendigt software. Nærværende aftale berettiger ikke affiliate til nogen form for rettigheder eller licenser.

Overskrifter:
De i nærværende aftale anførte overskriftsangivelser er alene anvendt med henblik på overskuelighed og er således hverken selvstændigt retsskabende eller forpligtende.

Lovvalg og værneting:
Nærværende aftale reguleres af dansk ret og fortolkes i henhold hertil. Dog skal enhver tvist mellem parterne i anledning af nærværende aftale endeligt løses ved mægling med assistance fra mægler, som i fællesskab og enighed udpeges af SaleString og affiliate til behandling af den konkrete tvist. Såfremt enighed om valg af mægler ikke kan opnås, udpeger SaleString og affiliate hver især en mægler, som skal enes om at udpege en tredje mægler, således at mægling mellem SaleString og affiliate i den konkrete tvist alene foretages med assistance fra mægleren udpeget af de to øvrige mæglere. Mægling foretages i henhold til Det Danske Voldgiftsinstituts regler om frivillig mægling, idet de(n) udpegede mægler(e) ikke nødvendigvis skal være knyttet til Det Danske Voldgiftsinstitut.
For at påbegynde mæglingsprocessen skal en af parterne skriftligt underrette den anden part herom, idet forhandlingsmæssig løsning inden da skal være forsøgt.

Generel information angående tillæg til den eksisterende aftale.

Indledning vedrørende tilføjelserne.
SaleStrings tillæg til den eksisterende aftale tilvejebringes af et sæt termer og betingelser, som alle medier må acceptere. Denne aftale gør SaleString i stand til at handle imod enhver aktivitet, som anses for at være uacceptabel overfor vores kunder og vores netværk af annoncører. Det er nødvendigt, at den eksisterende aftale tilpasses på linie med den dynamiske struktur på onlineområdet.

I særlig relation til reklamebærende firmaer (reklameunderstøttet software) har SaleString undersøgt al tilgængelig information, som hævdes at være i strid med denne tilknyttede aftale. Ved at have gennemgået mulige metoder i detaljer for at indtjene kommission med disse reklamebærende medier, har vi redefineret vores eksisterende aftale og tilføjet et tillæg for de reklamebærende medier for at sikre, at et fair miljø er tilgængeligt for alle parter.

Tillige; Inden en måned vil SaleString have modificeret sin trackingløsning for at gøre det umuligt for en reklameudbyder at overskrive en medie cookie indenfor 24 timer fra det oprindelige klik fra det specifikke medies hjemmeside.

SaleString forbeholder sig alle rettigheder til at opdatere sin politik samt teknologiopdateringer i forlængelse af, at nye metoder til at generere trafik opstår. SaleString vil fortsætte med at analysere data for at sikre, at fremgangsmåden er opdateret.

Det følgende tillæg henvender sig særligt til reklamebærende firmaer og udgør dele af den eksisterende aftale, som allerede dækker vores position på svigagtig trafik, som fremgår af nedenstående.

”Kunstigt trafik” er en kollektiv benævnelse for et ugyldig klik, anført af transaktioner, som må være grundlæggende (for eksempel og uden begrænsninger) fra automatiske åbninger, søgerobotter, opfordringer i emails eller chatrooms, genereringer fra scripts, placering af links på andre hjemmesider end de registrerede, og kliks som ikke er generede af en browser, kliks som ikke er genstand for en aktiv handling fra brugeren, som ønsker at nå et bestemt website.

Mediet må ikke på nogen måde generere eller medhjælpe til at generere tillægstrafik til tilknyttede websites.

Tilføjelser til aftalen.
• SaleString tillader ikke, at den første cookie bliver overskrevet indenfor 24 timer, hvor indenfor det andet klik er blevet aktiveret af en bruger, som har klikket på en reklame fra et adware medie.

• Intet medie må ændre eller interfere med SaleString sporingslinks, der er tilsigtet et andet medie.

• Et sporingslink må kun aktiveres via et klik, som er defineret som en bestemt handling foretaget af brugeren, som vil besøge et synligt eksponeret website.

• Adware medier har ikke lov til at bruge et SaleString sporingslink som en udløser til at tjene reklameenheder til en bruger.

• Mediet har ikke lov til at levere en reklameenhed via SaleStrings kundes hjemmeside, hvis den reklamerede enhed linker til den specifikke kunde.

• For at give sit samtykke til denne tilføjelse, må det reklamebærende medie sørge for at angive følgende informationer til SaleString.
1. En privacy policy der er i overensstemmelse med EU direktiv 2002/58/EC.
2. Et oprids, der forklarer, hvordan firmaet forøger dets brugerbase. Skulle det reklamebærende medie bundte deres software med andre anbringelser (f.eks. spil etc.), må de eksplicitere dette og gøre det klart og med eksplicit instruktion til brugeren på, hvordan man installerer og afinstallerer softwaren.
3. Bevis på at de tjener brandede reklameenheder (for eksempel at afsenderen af reklamen er klart markeret).

Mediet skal rapportere ethvert misbrug i henhold til dette tillæg ved at kontakte SaleString via email til affiliatemisbrug@SaleString.com.

Jeg accepterer vilkår og betingelser
Tilmeld SaleString.com